Jong Perspectief Privacy statement

Privacy statement Stichting Jong Perspectief

Privacy statement
Stichting Jong Perspectief verwerkt persoonsgegevens en wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Jong Perspectief.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres of geboortedatum. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u kunnen worden herleid, spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting Jong Perspectief persoonsgegevens?
Stichting Jong Perspectief verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Personen en organisaties die interesse tonen in het werk van Stichting Jong Perspectief
  • Personen die als maatje of mentor willen optreden, op dit moment optreden of hebben
  • opgetreden
  • Personen die willen worden, zijn of waren verbonden aan een maatje of mentor
  • Personen die medewerker of vrijwilliger zijn binnen Stichting Jong Perspectief
  • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee
  • hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het bestuur van Stichting Jong Perspectief is eindverantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met en de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast zijn alle medewerkers van Stichting Jong Perspectief en haar vrijwilligers zich zeer bewust van het feit dat zij allemaal zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens dienen om te gaan.

Waarvoor verwerkt Stichting Jong Perspectief persoonsgegevens?
Stichting Jong Perspectief is een professionele organisatie met als doel: Het bieden van ondersteuning aan kinderen en jongeren ten behoeve van beter functioneren in het dagelijks bestaan en het vergroten van hun zelfredzaamheid en al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. We duiden onze cliënten aan met de term ‘maatjes’. De ondersteuning van maatjes gebeurt via de inzet van professioneel opgeleide vrijwilligers.

Als u zich bijvoorbeeld wilt aanmelden als maatje bij Stichting Jong Perspectief, als u aan de slag wilt gaan als medewerker of vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wil gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we zeer zorgvuldig met deze gegevens omgaan en dat we alleen die gegevens van u vragen die we nodig hebben om ons werk als Stichting Jong Perspectief goed en zorgvuldig te kunnen doen.

Als u eenmaal een relatie van Stichting Jong Perspectief bent of als u een relatie van ons bent geweest of wil worden, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden en als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Wanneer we activiteiten organiseren voor onze maatjes en vrijwilligers dan kunnen we daarvan een verslag maken, om zo (potentiele) maatjes en vrijwilligers te informeren over deze activiteiten. Hierbij kunnen we gebruik maken van beeldmateriaal van deze activiteiten. We maken dit verslag om daarnaast onze werkzaamheden en doelstellingen onder de aandacht te brengen van alle mensen in de regio’s waar we werken of willen gaan werken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van onze administratieve processen, statistische analyses enzovoorts. Als er
geen noodzaak is om bij deze praktische zaken herleidbare persoonsgegevens te gebruiken, zullen we dat op geanonimiseerde wijze doen.

Verwerkt Stichting Jong Perspectief ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet of met uw toestemming. Wij verwerken deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening en om zo goed en zorgvuldig mogelijk aan onze doelstelling te kunnen voldoen. Dus, alleen als het bijdraagt aan onze doelstelling zullen we deze gegevens van u vragen en verwerken.

Hoe gaat Stichting Jong Perspectief met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en veilig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is. We vragen alleen om (bijzondere) persoonsgegevens om zo goed en zorgvuldig mogelijk aan onze doelstelling te kunnen voldoen. Als we deze gegevens verwerken doen we dat op een zorgvuldige en veilige manier.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Uiteraard heeft u zelf altijd de mogelijkheid de persoonsgegevens die we van u verwerken in te zien, dit heet inzagerecht. Als u gebruik wil maken van uw inzagerecht, neem dan contact met ons op. Onderaan deze verklaring staat hoe u dat kan doen. Daarnaast kunnen medewerkers van Stichting Jong Perspectief bij uw persoonsgegevens. Zij zijn degenen die een match tot stand brengen tussen maatje en vrijwilliger. Dit doen zij om zo goed en zorgvuldig mogelijk aan onze doelstelling te kunnen voldoen. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als we met die partij een verwerkingsovereenkomst hebben opgesteld en als dat direct bijdraagt aan onze doelstelling. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het administratiesysteem voor maatjes en vrijwilligers. We zullen uw persoonsgegevens nooit voor een ander doel aan een derde verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting Jong Perspectief
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen als dat andere doel duidelijk verbonden is met de doelstelling van Stichting Jong Perspectief. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een evenement en daarvoor uw contactgegevens direct uit ons administratiesysteem worden opgehaald.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan uw maatje- of vrijwilligerschap worden in beperkte vorm na afloop van de periode dat een relatie bestaat tussen maatje en vrijwilliger bewaard. Dit doen wij ten behoeve van statistische informatie en rapportages, zoals het aantal matches tussen maatjes en vrijwilligers over de jaren heen. Daarnaast is het voor Stichting Jong Perspectief met deze informatie mogelijk oud-maatjes en oud-vrijwilligers te informeren over bijvoorbeeld een reünie of een ander evenement. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Hoe zit het bij Stichting Jong Perspectief met de verwerking van persoonsgegevens op digitale en social media?
De website van Stichting Jong Perspectief maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die statistieken over websitebezoek bijhoudt. Door middel van Google Analytics-cookies krijgt Stichting Jong Perspectief inzicht in haar websitegebruik (bijv. over bezoekersaantallen of populaire pagina’s). Op deze manier kan Stichting Jong Perspectief het aanbod goed afstemmen op de behoeften van haar websitebezoekers.

Wijzigingen privacy beleid
Stichting Jong Perspectief behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en haar privacy statement.

Wij zorgen ervoor dat het meest actuele privacy statement terug is te vinden op onze website. Het privacy beleid is voor iedereen in te zien. Neem daarvoor contact met ons op. Onderaan deze verklaring staat hoe u dat kan doen.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over mijn persoonsgegevens en het privacy beleid van Stichting Jong Perspectief?
Als u vragen heeft over de persoonsgegevens die we van je verwerken (inzagerecht), of u wil na inzage dat we bepaalde persoonsgegevens van u aanpassen of zelfs verwijderen (recht op vergetelheid) neem dan contact op via: info@jongperspectief.nl of bel ons op 06-23413763 en geef aan dat u een vraag heeft over uw persoonsgegevens of het privacy beleid.

Stichting Jong Perspectief streeft ernaar steeds zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, uw vragen over uw persoonsgegevens of ons privacy beleid te beantwoorden.

Privacy statement Stichting Jong Perspectief, 29 mei 2018

De projecten van Jong Perspectief worden mogelijk gemaakt door:

Logo 28609
Logo 28610
Logo 28643
Logo 28645
Logo 28611
Logo 28612
Logo 28613

Het laatste Nieuws

Voor het laatste nieuws over onze projecten sturen we 4x Per jaar een nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen, meld u dan aan via deze link

2/5/2024Maatje gezocht voor Sanne

13/4/2024De nieuwsbrief is weer uit!

Jong Perspectief Contactformulier

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ook via dit contactformulier met ons contact opnemen.

Zorg er voor dat u uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk invult. Hierdoor kunnen wij u beter van dienst zijn.